Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia:

Kupujúci vyhotovením objednávky akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, ak nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie určujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (All4hotel.sk) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi vyhotovená trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode All4hotel.sk

2.Predmet zmluvy:

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach ALL4HOTEL.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, ak neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. ALL4HOTEL.sk (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom predávať:

– bezchybný tovar v súlade s špecifikáciou alebo vlasnosťami obvyklími pre daný druh tovaru

– vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

– vybavené slovenskými návodmi na obsluhu, záručným listom a zoznamom pozáručných servisov, ak je to pre daný druh tovaru potrebné

3.Miesto plnenia:

Pokiaľ nie je dojednané inak miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri odbere tovaru inou osobou než kupujúcim je dotyčná osoba povinná predložiť splnomocnenie kupujúceho, vystavené na jeho meno a platný občiansky preukaz.

4.Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v niektorých prípadoch, najmä pri cenovo náročnejších objednávkach vyhradiť vznik zmluvy písomným potvrdením objednávky kupujúcim.

Predávajúci je v závislosti od charakteru obchodu (množstva tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), vždy povinný žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak kupujúci odmietne objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Ak je medzi účastníkmi písomne uzavretá dlhodobá rámcová zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Pravidelní zákazníci s ktorými je uzavretá kúpna zmluva využívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúknutých predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena platby:

Pokiaľ nie je na www.all4hotel.sk uvedené inak, uvedené ceny sú platné pre odber sklad distribučné a logistické centrum Svätý Jur při Bratislave.

Ceny tovaru uvedené na www.all4hotel.sk sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenej forme sú platné do doby vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien bez ďalšieho upozornenia uvedených na www.all4hotel.sk z dôvodu  zmeny peňažných kurzov, výrazným nárastom inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodavateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, z dôvodu chýb spôsobených ľudským faktorom pri manipulácii s datami.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú v momente pripísania celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho, alebo na inom mieste dojednaným predávajúcim a kupujúcim. V prípade nedodržania akejkoľvek lehoty splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak tento zákon nestanoví inak.

“Deň dodania tovaru”.

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému prepravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

6.Dodacia lehota:

Dobu dodania potvrdí predávajúci do 48h v pracovných dňoch od dňa prijatia objednávky.

(v prípadě, že sa tak nestane, prosím kontaktujte nás)

Dodacia lehota začína plynúť :

a) Od dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky dodržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

b) Pokiaľ nie je dojednané inak, tak od dňa prijatia 50% zálohy na účet predávajúceho.

V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo odovzdať prepravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude predĺžená primerane k okolnostiam, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo stavom nespôsobeným predajcom.

Väčšina tovaru je prevažne skladom, niektorí výrobci však neoznámia včas výpadok výroby, alebo meškanie dodávok. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade ,že požadovaný tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 pracovných dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania, alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho.
Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.

7.  Prepravné podmienky, cena za prepravné a preberanie tovaru.

Pokiaľ nie je dojednané, alebo uvedené inak na www.all4hotel.sk, výška prepravného bude vypočítaná a oznámená kupujúcemu do 48 hodin v pracovných dńoch.

Osoba prijímajúca tovar, je povinná sa preukázať dokladom potvrdzujúcim totožnosť. Dopravca má právo si číslo dokladu a meno osoby zapísať.

Pri prijímaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet dodaných kusov objednaného tovaru resp. počet kusov balení a stav balenia.

V prípade, že počet kusov tovaru, alebo balení nezodpovedá objednanému počtu, zapíše tuto skutočnosť do prepravného listu dopravcu a bez zbytočného odkladu upozorní na tuto skutočnosť predávajúceho.

V prípade poškodenia balenia, z ktorého je zrejmé poškodenie tovaru, zapíše tuto skutočnosť do prepravného listu.

8. Záruka a servis:

Záručná doba začína plynúť od dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytne záruku na kvalitu a úplnosť dodávky. Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí túto skutočnosť oznámiť písomne emailom, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodávky tovaru, názov tovaru, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní od dňa jej obdržania.

9. Záverečné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je písomne dohodnuté inak. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy , ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí ,že so zmenou súhlasí. Odstupenie je platné v okamihu jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú prepravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke www.all4hotel.sk, ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne zaviazaný. Účastníci sa v zmysle obchodného zákonníka dohodli, že ak nieje podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.all4hotel.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb.  V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.

Aké údaje zhromažďujeme a k čomu sú potrebné?

Pre realizáciu obchodnej transakcie – fakturácie a dodávke tovaru, potrebujeme od Vás poznať meno resp. názov firmy, fakturačnú adresu, adresu miesta dodania, IČO a DIČ, meno kontaktnej osoby ktorá tovar bude odoberať a jej mobilný telefón.